Законодавчі акти України

Головна » Файли » Закони України » Закони України

Звернення до керівника загальноосвітнього навчального закладу щодо неправомірної поведінки вчителів стосовно дитини.
14.10.2014, 10:09

ОСОБА_1,

місце проживання: Київська обл.,

м. Бориспіль, вул. ___________________

З А Я В А

 

Шановний _____________________________ звертаюся до Вас як до керівника установи загальноосвітнього навчального закладу з метою врегулювання поки що в добровільному порядку, шляхом спільних порозумінь та усунення причин, які є умовою існування та постійного загострення конфлікту, що виник внаслідок обставин пов’язаних з навчанням малолітньої дитини ОСОБА_1, який навчається в першому класі загальноосвітнього навчального закладу під Вашим керівництвом.

Конфлікт який виник між ОСОБА_1 з одного боку, та вчителем першого класу загальноосвітнього навчального закладу, за Вашої особистої підтримки та підтримки інших вчителів і батьків інших учнів, які навчаються в одному класі з сином ОСОБА_1 з іншого боку не вартий того, щоб в подальшому назрівала така ситуація, яка б вийшла з під контролю всіх учасників конфлікту та набула загально суспільного значення не лише в межах міста, але й в усій державі.

Такі дії, рішення та поведінка вчителів а інших посадових осіб загальноосвітнього навчального закладу спрямована на жорсткий психологічний тиск в першу чергу на малолітню дитину та її матір ОСОБА_1 з метою позбавитись в навчальному закладі такого учня є неприпустимими, аморальними, більш того незаконними та протиправними за які такі особи несуть крім дисциплінарної відповідальності, адміністративну та найсуворішу кримінальну відповідальність.

Тому, хочу звернути Вашу увагу на те, що ті дії, які вчиняються учителями за Вашої особистої підтримки спрямовані на приниження, психологічний тиск та жорстке поводження з дитиною, яка лише навчається в першому класі і яка тільки-но розпочинає адаптуватись до суспільства, розуміти його, сприймати навколишній світ та формувати свій світогляд.

 Однак, все це можливо було б зрозуміти, якимось чином пояснити таку поведінку загальноосвітнього навчального закладу по відношенню до дитини, маленької дитини, яка в минулому році пішла лише в перший клас, якби вона дійсно мала незадовільну поведінку, не мала бажання навчатися та були погані успіхи та знання в навчанні, і більш того заважало б їй якась психічна хвороба чи інші вади у здоров’ї, які б перешкоджали засвоюванню загальної шкільної програми для учнів першого класу та потребувала переведенню до спеціальної школи.

Навпаки дитина має одні із найкращих показників успішності та освоєння програми навчання в першому класі загальноосвітнього навчального закладу, має задовільну поведінку та є активним і доброзичливим по відношенню до однокласників, до зарахування у навчальний заклад практично освоїв всю програму навчання першого класу. Всіх цих успіхів дитина досягла далеко не завдяки навчального закладу та його педагог віт а учителів, а внаслідок клопіткої праці батьків, які надали дитині належне виховання початкові знання для зарахування та навчання у школі.

Проте, така поведінка та ставлення до виконання своїх посадових обов’язків учителями та Вами як керівником загальноосвітнього навчального закладу є просто не припустима, оскільки відсутні жодні підстави вважати, що дитина має незадовільну поведінку, погано навчається, ображав би інших учнів одного класу чи не в змозі освоїти програму навчання з тих чи інших причин, які б могли бути пов’язані з його психологічним станом чи розумовою відсталістю. Такі дії учителів можна кваліфікувати як умисні та вчиняються з перевищенням своїх повноважень та посадових обов’язків.

Крім того, з правової точки зору як учителі так і Ви особисто порушуєте ряд нормативно-правових актів пов’язаних з провадженням освіти в загальноосвітньому навчальному закладі, перевищуєте свої повноваження та злісно ухиляєтесь від виконання своїх безпосередніх посадових обов’язків, що полягає в наступному.

У відповідності до ч.3 ст. 3 Закону України «Про загальну середню освіту» від 13 травня 1999 року, загальна середня освіта спрямована на забезпечення всебічного розвитку особистості шляхом навчання та виховання, які ґрунтуються на загальнолюдських цінностях та принципах науковості, полікультурності, світського характеру освіти, системності, інтегративності, єдності навчання і виховання, на засадах гуманізму, демократії, громадянської свідомості, взаємоповаги між націями і народами в інтересах людини, родини, суспільства, держави.

Також, ст. 5 Закону України «Про загальну середню освіту», завданнями загальної середньої освіти є: виховання громадянина України; формування особистості учня (вихованця), розвиток його здібностей і обдарувань, наукового світогляду; виховання в учнів (вихованців) поваги до Конституції України, державних символів України, прав і свобод людини і громадянина, почуття власної гідності, відповідальності перед законом за свої дії, свідомого ставлення до обов’язків людини і громадянина; реалізація права учнів (вихованців) на вільне формування політичних і світоглядних переконань; виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної та рідної мови, національних цінностей Українського народу та інших народів і націй; виховання свідомого ставлення до свого здоров’я та здоров’я інших громадян як найвищої соціальної цінності, формування гігієнічних навичок і засад здорового способу життя, збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров’я учнів (вихованців).

Загальноосвітній навчальний заклад, згідно ст. 22 Закону України «Про загальну середню освіту», забезпечує безпечні та нешкідливі умови навчання, режим роботи, умови для фізичного розвитку та зміцнення здоров’я, формує гігієнічні навички та засади здорового способу життя учнів (вихованців).

При таких обставинах, завдання загальної середньої освіти реалізовується в першу чергу через загальноосвітні навчальні заклади до яких зараховуються учні та на яких покладаються відповідні обов’язки по реалізації завдань загальної середньої освіти, зокрема навчання та виховання дитини.

В той час, як передбачено п. 46 Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження положення про загальноосвітній навчальний заклад» від 14 червня 2000 року за № XXX,Педагогічні працівники загальноосвітнього навчального закладу зобов’язані: сприяти розвитку інтересів, нахилів та здібностей дітей, а також збереженню їх здоров’я; утверджувати особистим прикладом і настановами повагу до державної символіки, принципів загальнолюдської моралі; виховувати в учнів повагу до батьків, жінки, старших за віком, народних традицій та звичаїв, духовних та культурних надбань народу України; готувати учнів до самостійного життя в дусі взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами; дотримуватися педагогічної етики, моралі, поважати гідність учнів.

Згідно п. 59 Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження положення про загальноосвітній навчальний заклад» , на Вас особисто як на директора загальноосвітнього навчального закладу покладається обов’язок по забезпеченню права учнів на захист їх від будь-яких форм фізичного або психічного насильства.

Однак, Вами та вчителями навчального закладу грубо та умисно порушуються педагогічні обов’язки по вихованню та навчанню дитини, покладені вказаними вище актами законодавства України, які є далеко не вичерпними і приведені лише окремі із них, які стосуються спірного питання.

Інше питання, яке Ви та вчителі в складі педагогічної ради намагаєтесь вирішити та фактично протягнути його будь-якою ціною, крім тих знущань, що вчиняються над учнем, і були перелічені вище, полягає в тому, що Ви та вчителі намагаєтесь направити дитину ОСОБА_1 на обстеження спеціалістами психолого-медико-педагогічної консультації з тих підстав, що учень першого класу має незадовільну поведінку, вступає в конфлікти з іншими учнями та виконує програму навчання незадовільно, а тому є нібито сумніви у його нормальному психологічному стані.

В зв’язку з наведеними вище обставинами, загальноосвітнім навчальним закладом була проведена педагогічна рада за Вашої участі та участі тих же вчителів, на якій було прийнято рішення, яким рекомендовано направити дитину ОСОБА_1 на обстеження спеціалістами психолого-медико-педагогічної консультації.

Метою скликання та проведення педагогічної ради, на якій було прийнято рішення, яким рекомендовано направити дитину ОСОБА_1 на обстеження спеціалістами психолого-медико-педагогічної консультації, є подальше переведення дитини до спеціальної загальноосвітньої школи.

Однак, звертаю Вашу увагу, що такі дії та рішення педагогічної ради є абсолютно незаконними, протиправними та такими, що не відповідають вимогам нормативно-правим актами України, які регулюють порядок переведення та випуску учнів загальноосвітніх навчальних закладів, а саме:

У відповідності до п. 3.2. Наказу Міністерства освіти та науки «Про затвердження Iнструкції про переведення та випуск учнів (вихованців) навчальних закладів системи загальної середньої освіти» від 14 квітня 2008 року за № XXX, учні, які за результатами навчання за скоригованою відповідно до індивідуальних здібностей програмою не підвищили рівень навчальних досягнень, за поданням педагогічної ради та згодою батьків (осіб, які їх замінюють) направляються на обстеження спеціалістами психолого-медико-педагогічної консультації. За її висновками такі учні можуть продовжувати навчання в спеціальних загальноосвітніх школах або навчатися за індивідуальною формою за згодою батьків (осіб, які їх замінюють).

При таких обставинах, педагогічна рада має право прийняти рішення про направлення на обстеження спеціалістами психолого-медико-педагогічної консультації лише в тому випадку якщо учень не підвищив рівень навчальних знань за відповідний навчальний рік, і за однієї важливої умови – це згода батьків. У випадку навіть відсутності згоди батьків, педагогіна рада не має право приймати рішення про направлення учня на обстеження спеціалістами психолого-медико-педагогічної консультації.

Крім того, на скільки мені відомо, метою проведення педагогічної ради з повісткою дня вказаною вище, а також ті всі незаконні та протиправні дії по відношенню до особистості та гідності учня – дитини ОСОБА_1 є не так направлення до загальноосвітнього закладу іншого типу як просто примусити матір змінити для дитини школу.

Однак, зауважу, що ні навчальний заклад, ні педагогічна рада, ні будь-який інший орган не має таких поновлень та законних прав зобов’язати чи в інший спосіб примусити батьків змінити навчальний заклад.

 При таких обставинах, у відповідності до п. 52 Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження положення про загальноосвітній навчальний заклад», педагогічні працівники, які систематично порушують статут, правила внутрішнього розпорядку загальноосвітнього навчального закладу, не виконують посадових обов’язків, умови трудового договору (контракту) або за результатами атестації не відповідають займаній посаді, звільняються з роботи згідно із законодавством.

Крім того, як кримінальним кодексом України так і кодексом про адміністративні правопорушення містять ряд норм, на підставі яких педагогічні працівники несуть відповідальність за грубе порушення своїх обов’язків, знущання та жорстке поводження з дітьми та інші грубі порушення своїх обов’язків у педагогічній сфері суспільних правовідносин.

За таких умов, з наведеного вище пропоную в найкоротші строки припинити неправомірні дії по відношенню до дитини ОСОБА_1 з боку учителів та інших педагогічних працівників загальноосвітнього навчального закладу, примиритись учасникам конфлікту та врегулювати всі розбіжності та непорозуміння.

В іншому випадку я як адвокат та представник ОСОБА_1, якій дію в її інтересах та інтересах її малолітнього сина буду змушений звернутися до органів прокуратури з вимогами про порушення кримінальної справи стосовно посадових осіб загальноосвітнього навчального закладу з приводу злісного ухилення педагогічних працівників від виконання своїх безпосередніх обов’язків, зловживання ними на шкоду дитині, знущання та психологічний тиск.

Крім того, з вказаними вище питаннями змушений буду шукати захисту вказаних осіб у Міністерстві освіти та науки, який здійснює контроль за діяльністю всіх навчальних закладів України.

Також, у випадку продовження знущання над дитиною, порушення її психіки, та пригнічення її як особистості та не надання можливості соціальної адаптації у суспільстві, а також порушення її честі та гідності змушений буду звернутися до суду за захистом її прав та інтересів.

Крім того, наголошую на тому, що крім засобі захисту прав та інтересів дитини та її матері, я змушений буду звернися до засобів масової інформації з викладенням всіх проблем та вказаних вище обставин, які відбуваються в галузі освіти м. Бориспіль на прикладі цієї конкретної ситуації.

Категорія: Закони України | Додав: administrator | Теги: грубе поводження вчителя до дитини.
Переглядів: 1380 | Завантажень: 0 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]
Пошук на сайті
120x90
Друзі сайта
Хороший дополнительный заработок без вложений. Неймовірно
Статистика
Друзі сайту
...
Відвідувачі онлайн
Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Цікаві статті
[12.03.2017]
Обмін пошкоджених купюр іноземної валюти. (0)
[31.01.2017]
Пенсія для учасників бойових дій. (0)
[18.10.2016]
Земля для кожного українця. (0)
[17.03.2015]
Нові правила отримання субсидії 2016. (0)
[28.02.2015]
Документи, які дійсні перетину кордону з дітьми. (0)
[10.01.2015]
Порядок отримання фізособами та юрособами інформації з Держреєстру прав на нерухомість. (0)
[21.12.2014]
Шокуючі іновації від Міністерства фінансів для економії державних коштів. (0)
[21.11.2014]
Пенсії та інші соцвиплати переселенцям з Донбасу. (0)
[08.11.2014]
Затверджено Умови прийому на навчання до вузів у 2015 році. (0)
[23.09.2014]
Гарантовані державою пільги учасникам АТО а також членам їх сімей. (2)